KAJIMA INSTITUTE of INTERNATIONAL PEACE

OFFICERS

President Nobuyuki Hiraizumi Trustees Kazumi Mochinaga
      Itsuko Atsumi
Directors Akira Niwa   Massahiro Sakamoto
  Massaki Seo   Shinji Fukukawa
  Tsutomu Tanaka   Hiroshi Fukuda
  Yoshimasa Nishimura   Kunihiko Aizaki
  Naotaka Ohki   Sakutaro Tanino
  Tomiko Hiraizumi   Nobuaki Usui
  Michio Matsumoto   Masaki Orita
  Kazumasa Oguro   Shouhei Naito
    Takashi Nakanomyou
      Masakazu Hayashi
Auditors Hiromu Fukada   Masanori Miyauchi
  Minoru Ikeda   Satoshi Kawamoto
      Yoshiharu Ohtsuka
      Naoki Atsumi
      Hiroshi Ueno
      Keisuke Kasagi
      Hiroshi Ishikawa
    Kouichi Kajima


General Counsels Kiyoaki Kikuchi Advisors Hiroshi Kitamura
  Isamu Miyazaki   Michio Mizoguchi
  Shoichi Kajima   Yuji Tsushima
  Shigueru Koino   Makoto Kuroda
      Makoto Utsumi
      Noboru Hatakeyama
      Yoshihiko Iwamatsu
      Kenichi Ito
      Masahiro Akiyama
      Hajime Irisawa
      Ukeru Magosaki


Copyright (C) KAJIMA INSTITUTE of INTERNATIONAL PEACE. All Rights Reserved.